Pin It

Αττική διάλεκτος

Α

Αβέλτερος = Ηλίθιος
Αγάλλω = Εξυμνώ, τιμώ
Αγάλλομαι = Χαίρομαι (ποιητ. Λόγος)
Άγαμαι = Θαυμάζω, εκλήσομαι, ευχαριστιέμαι

Αγαστός = Θαυμαστός
Άγαν =  
επίρρ. Πάρα πολύ
Αγγείρω = Συγκεντρώνω
Αγενής = Αγέννητος, αδημιούργητος
Αγεννής = Ταπεινή, άσημη καταγωγή
Αγήρατος = Αγέραστος
Άγρας = Κυνήγι, καταδίωξη
Αγχέμαχος = Αυτός που μάχεται από κοντά
Άγω = Οδηγώ, μεταφέρω, διευθύνω
Αγωγή = Μεταφορά, καθοδήγηση, εκπαίδευση
Αδεής = Ο άφοβος
Αδεώς =  επιρρ.
Χωρίς φόβο
Άδηλος = Αόρατος, άγνωστος
Αδόκητος = Απροσδόκητος
Αδολέσχης = Φλύαρος
Αδρός = Πυκνός, παχύς
Άδω = Τραγουδώ
Αεί =  
επιρρ.Πάντοτε
Αέναος = Παντοτινός
Αήθεια = Απειρία
Αήθης = Ασυνήθιστος
Αθυμέω, -ώ = Χάνω το θάρρος μου
Άθυρμα, -ματος, -το = Το παιχνίδι (π.χ. άθυρμα της μοίρας ο άνθρωπος)
Αθύρω = Παίζω
Αθώος = Άτρωτος, απρόσβλητος (π.χ. 
θος πασι = άτρωτος από κάθε άποψη)
Αίδιος, -ον = Αιώνιος     
Αιρέω = Παίρνω με το χέρι, αρπάζω, δράττομαι
Αίρω = Σηκώνω, υψώνω από γης
Αιτέω = Ζητώ
Ακαρής, -ές = επίθ. Για χρονικά διαστήματα (π.χ. εν ακαρεί χρόνου = σε μια στιγμή)
Ακέομαι, -ούμαι, -ιάομαι = Θεραπεύομαι
Ακκίζομαι = Προσποιούμαι
Ακόντως = επίρρ. Αθέλητα, ακουσίως
Ακόσμητος = Ατακτοποίητος /-ο, μη διακοσμημένος
Ακράδαντος = Άσειστος
Άκρος = Ανώτατος, ύψιστος          
Αλέξω = Βοηθώ, υπερασπίζομαι
Άλις = επίρρ. Επαρκώς, αρκετά
Άλκιμος = Γενναίος
Αλλαχή = επίρρ. Αλλού, σε άλλον τόπο
Αλλαχόθεν = Από αλλού
Αλλαχόσε = Προς άλλον τόπον
Αλλαχού = Αλλού
Άλλοσε = Προς άλλον τόπον
Άλογος = Ο στερούμενος λόγου, φωνής
Άλως = Αλόνι
Αμιλλάομαι = Συναγωνίζομαι
Άμουσος = Απαίδευτος, έξεστος
Αμφιέννυμι = Περιβάλλω, ντύνω
Αναθρέω = Παρατηρώ με προσοχή
Ανειμένως = επίρρ. Ελεύθερα, άνετα
Αντίδοσις = Ανταπόδοση
Απάγω = Μεταφέρω
Άπαξ = Μιά φορά
Άπας, -άπασα, -άπαν = αντων. Όλος, ολόκληρος
Άπωθεν = επίρρ. Από μακριά
Άρτι = Μόλις, πριν από λίγο
Αρόω = Οργώνω
Αρραγής = Άθραυστος
Άρχω = Ξεκινώ
Αρμόττω = Συνενώνω
Αρόω = Οργώνω
Αρραγής = Άθραυστος
Αύθις = επίρρ. Πάλι, ξανά
Αυτίκα = Αμέσως
Αφικνέομαι, -ούμαι = Φθάνω
Άφατος = Ανέκφραστος, απερίγραπτος
Άχρι = Μέχρι (π.χ. άχρι της σήμερον ημέρας = μέχρι σήμερα)

Β

Βάπτω = Εμβαπτίζω
Βραχύς = Μικρός (π.χ. εν βραχεί χρόνο = σε μικρό χρονικό διάστημα)
Βροτός = Ο θνητός άνθρωπος

Γ

Γαία = Γη
Γάρ = Επειδή, διότι, γιατί

Γέγηθα = Χαίρομαι (π.χ. φαιδρός και γεγηθώς = εύθυμος και χαρούμενος)
Γηθοσύνη = Χαρά
Γεραίρω = Τιμώ (π.χ. γεραίρω δώροις κα
πάσαις τιμας = τιμώ με δώρα και με όλες τις τιμές)
Γέρας, γέρως το = Προνόμιο, τιμητικό δικαίωμα
Γούν = (μόριοΛοιπόν (π.χ. 
οικα γον τούτου γε σοφώτερος εναι = τουλάχιστον λοιπόν φαίνεται ότι είμαι πιο σοφός από αυτόν)

Δ

Δαδούχος = Αυτός που κρατούσε δάδα
Δαψιλής = Άφθονος
Δαψίλεια = Η αφθονία
Δαψιλώς = Αφθόνως
Δέδοικα = Φοβάμαι (π.χ. δέδοικα μη = φοβάμαι μήπως)
Δεύρο = Έως τώρα, χρονικά (π.χ. δεύρο αεί = συνεχώς έως τώρα)
Δηλονότι = επίρρ. Δηλαδή
Δήπου = Βέβαια (π.χουδείς δη που αγνοεί = κανένας βέβαια δεν αγνοεί)
Δήτα = Ασφαλώς, βέβαια
Διαβολή = Συκοφαντία
Διαρρήδην = επίρρ. Ρητά, κατηγορηματικά
Δοκέω = Νομίζω, υποθέτω, φαντάζομαι
Δρέπω = Κόβω καρπούς, άνθη κτλ.
Δυσειδής = Άσχημος

Ε

Εάω = Αφήνω, επιτρέπω
Αγγύθεν = επίρρ. Από κοντά
Εγγύς = επίρρ. Δίπλα, κοντά
Εγώδα = Εγώ είδα, εγώ ξέρω
Εθέλω = Είμαι πρόθυμος
Εικότως = Εύλογα, δίκαια
Ειδώς = Ο γνώστης
Είτα = επίρρ. Έπειτα
Εκάς = Μακριά
Έμπλεως = Εντελώς γεμάτος
Ένδοθεν = επίρρ. Από μέσα
Ένδον = Μέσα
Ένεκα = Εξ’ αιτίας κάποιου, χάριν αυτού
Ενεός = Ο άλαλος
Ενθάδε = Εδώ, εκεί
Ένθεν = Από εκεί
Ενθέδε = Από εδώ
Ενίοτε = Μερικές φορές (π.χ. έστιν ότε = κάποτε)
Εντεύθεν = επίρρ. τοπικό: Από εδώ ή από εκεί, χρονικό: από τότε κι έπειτα
Ενύπνιον = Όνειρο
Εξαρτύω = Προετοιμάζω, εφοδιάζω
Εξής = Με την σειρά
Εξικνέομαι = Φθάνω
Έξις = Συνήθεια
Επαίρω = Σηκώνω, υψώνω
Απαϊω = Γνωρίζω καλά κάτι
Επανίστημι = Υψώνω, χτίζω (π.χ. τα τείχη επανέστησαν = ξανάχτισαν τα τείχη)
Επεί = Αφού, όταν (π.χ. επεί ημέρα εγένετο = όταν ξημέρωσε)
Επειδάν = Κάθε φορά που
Επείπερ = Όταν, επειδή
Επέκεινα = Πέρα από, μακριά
Απήκοος = Αυτός που ακούει με προσοχή
Έπηλυς = Αυτός που έχει έρθει από ξένη χώρα, ο ξένος
Επήν = Κάθε φορά που, οσάκις
Επιλήσμων = Αυτός που ξεχνάει εύκολα, ο ξεχασιάρης
Επιτερπής = Ευχάριστος
Εράω = Αγαπώ, ερωτεύομαι
Έστε = Μέχρι, έως ότου, μέχρι να
Έτι = χρονικό: Ακόμη (π.χ. έτι και νύν = ακόμη και τώρα)
Ευδία = Καλοκαιρία
Αυδόκιμος = Αυτός που έχει καλή φήμη
Ευπάθεια = Απόλαυση = άνεση
Ευπετής = Εύκολος (π.χ. ο
δν επετς τν μεγλων = καννα απ τα σημαντικ πργματα δεν εναι εκολο)
Ευπετώς = επίρρ. Εύκολα
Ευπορία = Αφθονία
Ευώδης = Αυτός που αναδύει ευωδία
Έωθεν = Από την αυγή, από νωρίς
Εώος = Πρωϊνός

Ζ

Ζε = εγκλιτ. μόριο, δηλώνει κίνηση προς τόπο προς: π.χ. Αθήναζε = προς την Αθήνα, Θήβαζε = προς την Θήβα. [ -ζε < -σδε, θύραζε < θύρασδε = προς τα έξω ].

Η

Ήβη = Η νεότητα
Ήδομαι = Χαίρομαι
Ηνίκα = επίρρ. χρον. Όταν
Ήπερ = Όπως, ακριβώς
Ηρέμα = Ύσυχα

Θ

Θάμβος = Έκπληξη
Θεάομαι = Κοιτώ, παρατηρώ
Θεοφιλής = Αγαπητός στους Θεούς
Θέω = Τρέχω
Θρλυλέω = Μιλώ συχνά για κάποιο θέμα
Θύραζε = Προς την πόρτα, έπω από την πόρτα
Θύραθεν = Έξω από την πόρτα (π.χ. ούτ’ ένδοθεν, ούτε θύραθεν = ούτε από μέσα, ούτε απ’ έξω)
Οι θύραθεν = Οι ξένοι

Ι

Ίαμα = Φάρμακο
Ιάομαι = Θεραπεύω
Ιερομηνία = Ιερός μήνας
Ιλαρός = Εύθυμος, χαρωπός
Ιταμός = Θρασύς

Κ

Καθάπερ = επίρρ. Όπως ακριβώς (π.χ. καθάπερ προείρετο = όπως ακριβώς είχε προκαθιριστεί)
Καίπερ = επίρρ. Αν και
Κείρω = Κουρεύω
Κελεύω = Διατάζω
Κήδομαι = Φροντίζω
Κλέος = Δόξα (π.χ. κλέος τα και έπαινος προς ανθρώπων τε και θεών = δόξα και έπαινος από θεούς και ανθρώπους)
Κλύζω = Ξεπλένω
Κορέννυυμαι = Είμαι χορτασμένος
Κράτιστος, -τίστη, -τιστον = επίθ. Ο πιο δυνατός, ο άριστος
Κύλιξ = Ποτήρι, κρασί (π.χ. κύλικες πλήρεις οίνου = ποτήρια γεμάτα κρασί)

Λ

Λάθρα = επίρρ. Κρυφά
Λάλος = Φλύαρος
Ληρώδης = Ανόητος
Λιπαρέω = Επιμένω
Λύμη = Βλάβη, κακοποίηση
Λυσιτελέω = Ωφελώ
Λυσιτελής = Ωφέλιμος
Λωβή = Βλάβη
Λωφάω = Ξεκουράζομαι

Μερικά παραδείγματα φράσεων:

Λέω την αλήθεια = Την αληθεία χρώμαι
Κατά την αποφαση του Θεού = Θεού αίσαν
Μεγαλοπρεπές δώρο = Δόσις αμφιλαφής
Σε μια στιγμή = Εν ακαρεί χρόνω
Πλήρης αλήθεια = Αμφιθαλής αλήθεια
Αφήνω να ξεφύγει λόγος απ’ το στόμα μου= Δια στόματος άγομαι μύθον
Οι ειδήσεις = Τά ήγγελμένα
Αγγάλομαι = Περηφανεύομαι
Οι πρώτοι μεταξύ των ποιητών = Άκροι ποιητών
Σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί κανείς να ανιληφθεί = Εν αναισθήτω χρόνω
Με μια αναπνοή = Υπό την αναπνοήν
Φέρνω στο φως, αποκαλύπτω = Αναπτύσσω προς φως
Αναρίθμητοι σε πλήθος = Πλήθος ανάριθμοι
Αμέτρητες μέρες = Χρόνος ημερών ανήριθμος
Ανατολή ηλίου = Ανάσχεσις ηλίου
Αντιλαμβάνομαι = Άναφαίνεταί μοι
Αρχαίο όνομα = Άνακεχωρηκός όνομα
Ευχαριστεί την ψυχή = Ανδάνει θυμώ
Εμφανίζω / παρουσιάζω = Ανέλκω εις φως
Λέω κούφια λόγια = Άνεμώλια βάζω
Με την ανατολή του ηλίου = Άμ’ ηλίω ανέχοντι
Κρατώ ψηλά το φως = Ανέχω φάος
Αφρός του κρασιού = Ανθος οίνου
Ξυπνώ την αρρώστια = Ανίστημι νόσον
Καταλαβαίνω κάτι = Αντιλαβήν έχω τινός
Ανταποδίδω ευγνομοσύνη σε κάποιον = Αποδίδωμι χάριν τινί
Χωρίς δισταγμό = Ούκ απορήσας
Αποφεύγω τη βραδύτητα και τη νωθρότητα = Αποτίθεμαι βραδυτήτα και ραθυμίαν
Ανταποδίδω ευεργεσίες = Ευεργεσίας αποτείνω
Ορκίζομαι σε όλους μαζί τους θεούς = Όμνημι πάντας άρδην τους θεούς
Καρποφόρα μήτρα = Αρόσιμος γύα
Λέγω τα πρέποντα = Άρτια βάζω
Κάνω αρχή σε κάτι = Αρχήν άρχομαι τινός
Από πού ν’ αρχίσω = Πόθεν άρξομαι
Δε θα βοηθήσει τους ψεύτες ο Δίας = Ού γάρ επί ψευδεέσσι πατήρ Ζεύς έσσετ’ αρωγός
Σε πολύ μικρο χρόνο = Εν ασκέπτω χρόνο
Αθάνατη φωτιά = Άφθιτον πύρ
Το αυταπόδεικτο = Το εξ εαυτού βλεπόμενον
Ο ήλιος = Ημέρας βλέφαρον
Το φεγγάρι = Νυκτός αφεγγές βλέφαρον
Μιλώ ύστερα από βαθιά σκέψη = Βύθιον φθέγγομαι
Μπορώ να πω με δυνατή φωνή = Έχω γεγωνείν γεγωνία τη φωνή
Με ευχαριστει κάτι = Γινετταί τι μοι ασμένω
Αποφασίζω να πράξω τα δίκαια = Γιγνώσλω ποιείν τα δίκαια
Μιλώ χωρίς φόβο και περιορισμό = Πάσαν ήημι γλώσσαν
Μιλώ ελεύθερα = Μετά παρρησίας τους λόγους ποιούμαι
Με όλη τη δύναμη = Παντί σθένει
Επιμέμω πάντοτε στην ίδια γνώμη = Αεί της αυτής γνώμης έχομαι
Θεωρώ κάτι θεϊκό = Δαιμόνιόν τι τίθεμαι
Νιώθω πόνο στην καρδιά = Δάκνομαι καρδίαν
Δεν έχω κανένα φόβο = Δεός ίσχω μηδέν
Συνεχώς μέχρι τώρα = Μέχρι δεύρ’ αεί
Έλαμψε το φως = Φάος δέδορκε
Η γη των ονείρων = Δήμος ονείρων
Εκφράζω δοξασία = Δόκησιν λέγω
Έτσι σκέφτομαι = Εν τοιαύτη διανοία ειμί
Αγωνίζομαι = Έστο μοι αγών
Οι ανάγκυφες εικόνες = Οι ανάγλυφες εικόνες
Ολοφάνερη απόδειξη = Τέκμαρ εκφανές
Πλέω με ήρεμη θάλασσα = Ελαύνω γαλήνην
Δίνω απόδειξη αρετής = Αρετής έλεγχον δίδωμι
Κάνω αρχή της ελευθερίας για την Ελλάδα = Υπάρχω ελευθερίας τη Ελλάδι
Ανεξάρτητοι = Ελεύθεροι επ’ αλλήλων
Ημέρα της ελευθερίας = Ελεύθερον ήμαρ
Γνώστης της σκέψης εκείνου = Έμπειρος της εκείνου διανοίας
Γεμίζω την ψυχή με επιθυμία = Εμπίπλημι την ψυχήν έρωτος
Είναι ολοφάνερο ότι = Εμφανές εστίν ότι
Η γενέτειρα γη = Εμφύλιος γη
Σαφής απόδειξη = Εναργές τεκμήριον
Μιλώ φανερά = Εναργέως λέγω
Δεν είναι δυνατόν να πει κανείς τα πάντα με έναν λόγο = Ούκ ενδέχεται προς ταυτόν ύδωρ τα πάντα ειπείν
Αυτό μπορώ να πω = Τούτο ενεστί μι ειπείν
Το δίκαιον, η αλήθεια = Τιούνδικον
Είναι ακριβώς σ’ αυτό το μέρος = Ένεστιν αυτόθι
Θεόπνευστη μαντική ποίηση = Ένθεος μαντική ποίησης
Κατέχομαι από το θείο = Ένθεος προς αρετήν
Ονειρεύομαι = Ενύπνιο ορώ
Δίνω κάτι από κάτι = Εξάπτω τι εκ τινός
Φτάνει ο λόγος = Εξαρκεί ο λόγος
Προκαλώ σύγχυση = Εξεργάζομαι τάραχον
Εκθέτω ερμηνεία των νόμων = Εξήγησιν ποιούμαι περί τους νόμους
Μου παραχωρείται από κάποιον το δικαίωμα να πω κάτι = Εξουσία δίδοταί μοι υπό τινός ποιείν τι
Αποκαθιστώ την ελευθερία = Απανάγω τα πράγμστα εις ελευθερίαν
Οι επερχόμενες εξελίξεις = Τα επιόντα πράγματα
Στους πολύ αρχαίους χρόνους = Εν τοις επέκεινα χρόνοις
Δοκιμάζω κάθε μέσο = Παν επεξέρχομαι (παν επεξέρχομαι ίνα είπω την αληθείαν)
Ασχολούμαι με τη σοφία = Επιβαίνω σοφίας
Δεν επινοώ τίποτε = Ουδέν επιγιγνώσκω
Επικαλούμαι τους θεούς ως μάρτυρες = Επιμαρτύρομαι τους θεούς
Κατέχομαι από θεία έμπνευση = Επιπνοία δαιμονίου ενθουσιάζω
Λόγος προσεκτικός = Λόγος επεστραμμένος
Θέτω τέλος σε κάτι = Επιτήθιμί τινι
Η ορθή σκέψη = Η επιτυχής δόξα
Λόγια ανεύθυνα, φτερωτά = Έπεα πτερόεντα
Για να πω έτσι = Ως έπος ειπείν
Τα ποιήματα = Τα εν μέτρω πεποιημένα έπη
Με μια λέξη, σύντομα = Ενί έπει
Εκτελώ το λόγο = Τελώ έπος
Μιλώ = Δια λόγου έρχομαι
Υπακούω στις διαταγές = Έρχομαι εις τα παραγγέλματα
Είμαι τόσο ανόητος = Εις τοσούτον ανοίας έρχομαι
Τα αγαθά = Τα εσθλά
Το μέλι = Εσμός μελίσης γλυκύς
Απ’ άκρου εις άκρο = Εξ’ εσχάτων εις έσχατα
Όπως ακόμη και τώρα = Ως έτι και νυν
Είμαι έτοιμος = Εν ετοίμω ειμί
Χωρίς δισταγμό = Εξ ετοίμου
Αληθινή διήγηση = Έτυμος λόγος
Η αλήθεια = Τα έτυμα
Εύ μάλα = Πολύ καλά
Συνετά = Ευβούλως
Είμαι ευτυχισμένος = Ευδαιμόνως πράττω
Επιδεικνύω ευσέβεια = Ευλάβειαν πριτίθεμαι
Εύκολα = Δι’ ευμαρείας
Έχω πάρα πολλά να πω = Ευπορώ ό,τι λέγω
Έχω σε αφθονία = Ευπόρως έχω
Μεγάλη δόξα = Κλέος ευρύ
Εύχομαι, προσεύχομαι = Ευχή χρώμαι
Προσεγγίζω την αλήθεια με τους λόγους = Εφικνούμαι λέγων το αληθές
Βλέπω τα μελλοντικά = Εφορώ τα μέλλοντα
Η συνέχεια, όσα ακολουθούν = Τα εχόμενα
Επί του παρόντος = Το γε νύν έχον
Είμαι οπαδός της αλήθειας = Έχομαι της αληθείας
Υπό το ζυγό της μοίρας = Πότμω ζυγείς
Καθόλου = Ηβαιόν
Έχω έλθει γι’ αυτό το σκοπο = Αυτά ταύτα ήκω
Πράγμα που συνήθως συμβαίνει και τώρα = Ο και νύν ήκει γενόμενον
Από σήμερον = Αφ’ ημέρας της νύν
Καθημερινά = Επί ημέρας εκάστης
Ηπιότερος άνεμος = Θαλερώτερον πνεύμα
Ανθηρός αμπελώνας = Τεθαλυία αλωή
Γεμίζω την ψυχή με τόλμη = Εν φρεσί θάρσος τίθημι
Πράγματα ανώτερα θαυμάτων = Θαυμάτων κρείσσονα
Κατά τρόπο πολύ θαυμαστό = Θαυμαστώς ως σφόδρα
Θείος ναός = Θεήλατοι έδραι
Όπως είναι δίκαιο = Ή θέμις έστί
Ασχολούμαι με ζήλο με την ποίηση = Θεραπεύω τα Μούσας
Είναι πεπρωμένο = Θέσφατον εστί
Αυτό που είναι στο στόμα όλων = Το θρυλούμενον
Αγαπώ με όλη μου την καρδιά = Εκ θυμού φιλώ
Ανοίγω την καρδιά μου = Θυμόν πετάννυμι
Η τελευταία ελπίδα = Ιερά άγκυρα
Δώρο θεού = Ιερά δόσις
Μιλώ την Ελληνική γλώσσα = Ελλάδα γλώσσαν ήιμι
Επαρκής απόδειξη = Ικανόν τεκμήριον
Ο κατάλληλος χρόνος = Ο ικνούενος χρόνος
Αφήνω ίχνη = Ίχνος ποδός τήθιμι
Φτάνει ο καιρός = Ο χρόνος καθήκει
Και γι’ αυτό ακριβώς = Και γάρ ούν
Και πραγματικά = Και γάρ τοι
Κάποτε = Και δή ποτε
Ακόμα και τώρα = Και τα νύν
Το μέλλον = Ο επιών καιρός
Ανοίγω πανιά = Κάλως αξίημι
Η σοφία = Ο καρπός φρενών
Γενναίες πράξεις = Καρτερά έργα
Κρατώ κάτι κρυφό = Κατάσχετόν τι καλύπτω
Μιλώ με όλη μου τη δύναμη = Λέγω κατατείνας
Καταθέτω εγγύηση = Κατατίθημι ενέχυρα
Με όλη μου την καρδιά = Κήρι φιλώ
Αγαπώ με όλη μου την καρδιά = Έξ ονύχων φιλώ
Με δόντια και με νύχια = Οδούσι και όνυξι
Μοιράζομαι κάτι = Κοινωνίαν ποιούμαι τινός
Με κάθε προσοχή = Πάση κομιδή
Διασώζω την πατρική γη = Άρουραν πατρίαν κομίζω
Θα έχετε πράξει το καθήκον σας = Τα υμετέρ’ αυτών κομιείσθε
Μέχρις ότου = Είς ότε κεν
Ξεχωρίζω την αλήθεια και το ψεύδος = Κρίνω το αληθές τε και μη
Ο ανώτερος λόγος = Ο κρείσσων λόγος
Λέξη προς λέξη = Αυταίς λέξεσι
Η υπερβολική αγάπη = Η λίαν φιλότης
Ένθερμα = Προς το λιπαρές
Με την προσδοκία ότι… = Επί τω λόγω ώστε…
Ο άριστος λόγος = Ο κρατιστελτων λόγος
Επιμένω στην αλήθεια = Μένω επί τω αληθεί
Μετέχω σε κάτι = Μεταλαμβάνω τινός
Τα ουράνια = Τα εν τοις μεταρσίοις
Κάνω αναφορά σε κάτι = Την μνείαν περί τινός αποδίδωμι
Πέρα από τη μοίρα κοπιάζω μαθαίνοντας = Υπέρ μόρον, μοχθώ μαθήματα
Κραυγάζω δυνατά = Χρώμαι ολολυγή
Διότι, ασφαλώς = Ού γάρ δήπου
Όχι βέβαια, ασφαλώς όχι = Ού γάρ ούν
Με κανέναν τρόπο = Ού μάλα
Όχι όμως, μη = Ού μη
Αλλά όμως = Ού μην αλλά
Εντελώς = Ού μόλις
Καθόλου = Ού το πάν, ούδ’ ηβαιόν
Και γι’ αυτό ακριβώς = Και γάρ ούν
Έτσι ακριβώς = Ούτωσί
Από λεπτές ελπίδες κρατιέμαι = Επί λεπτών ελπίδων οχούμαι
Απόλαυση των ματιών = Πανήγυρις οφθαλμών
Ολότελα εύκολο = Παντάπασι ράδιον
Σε κάθε μέρος της πόλης = Πανταχή άστεως
Βλέπω προς κάθε μέρος = Πανταχή προσδέρκομαι
Αντίθετα από τη γνώμη μας = Παρά το δοκούν ημίν
Αμαρτάνω εναντίον κάποιου θεού = Παραβαίνω τινά δαιμόνων
Μνημονεύω με λίγα λόγια = Παραλαμβάνω επί βραχύ
Αγωνίζομαι μέχρι τέλους = Παρατείνομαι είς τούσχατον
Από το παρελθόν = Έκ του πρεληλυθότος χρόνου
Με πίστη = Πεπειθόντως
Είναι γραφτό = Πεπρωμένον εστί
Για μας έχει μεγάλη σπουδαιότητα = Περί πολλού έστιν ημίν
Για πάντα, αιώνια = Περί του σύμπαντος αιώνος
Με θαυμασμό, με λαμπρότητα = Περιβλέπτως
Ολοφάνερη απόδειξη = Περιφανές τεκμήριον
Πετώντας με το νου = Πτάμενος νόημα
Πύλες ανοιχτές = Πύλαι πεμταμέναι
Καρφώνω τα μάτια στη γη = Κατά χθονός όμματα πήγνυμι
Ορκίζομαι στο όνομα των θεών = Θεών πίστεις όμνυμι
Έχω λανθασμένη σκέψη = Πεπλανημένην έχω τη διάνοιαν
Μνημονεύω = Ποιούμαι την παρεκέλευσιν της μνήμης


Pin It

Ενημερωθείτε καθημερινά και μέσα από τις συνδέσεις του Ινστιτούτου - στα παρακάτω κοινωνικά δίκτυα

1 facebook2 twitter3 youtube4 tumblr5 pinterest6 linked7 stumbleupon8 vk9 Medium

Σχετικά με Εμάς

Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού «ΕΛΞΕΥΣΙΣ», είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα τον Βόλο. Παρ' ό,τι προϋπήρχε σαν πολιτιστικός φορέας, προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας του Ινστιτούτου, από την πολιτιστική πρόκληση των δράσεων, εκτός των Ελλαδικών πλέον συνόρων.

Φορέας πολιτισμού, με πολυετή πείρα και έντονη δραστηριότητα στις τέχνες και τον πολιτισμό. Ανάμεσα στους σκοπούς του είναι και οι προσεγγίσεις των πολιτισμικών – πολιτιστικών διαδρομών που αφορούνε στο σύνολό τους τον ελληνικό πολιτισμό, από την γέννησή του έως και σήμερα, αλλά και την διάδοσή του σε όλον τον κόσμο.


Περισσότερα...

Στοιχεία - Διεύθυνση

Επικοινωνία
"ΕΛΞΕΥΣΙΣ"
Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού
+30 24210 20038 / + 30 698 8085300
info@elxefsis.com
elxefsis@gmail.com
Διεύθυνση
Γαλλίας 73 / Μαγνησία - Βόλος
Τ.Κ. 38221